U bent hier: Home - Risico's - Tillen

Printvriendelijke versie

 
 
 

Tillen


De belangrijkste gezondheidsklachten door tillen en dragen, zijn klachten en aandoeningen aan de rug, schouders, nek en heupen. Vooral lage rugklachten komen veel voor; mensen die objecten tillen die zwaarder zijn dan 25 kg, lopen een ongeveer twee keer zo groot risico op lage rugpijn dan mensen die niet of lage gewichten tillen. Daarom is in de CAO afgesproken dat 'Werkgevers en werknemers wordt aanbevolen te voorkomen dat er meer dan 25 kg per persoon aan materiaal wordt getild zonder dat gebruik wordt gemaakt van tilhulpmiddelen'.
Verzwarende omstandigheden treden op bij tillen waarbij de manoeuvreerruimte beperkt is, tillen van instabiele objecten, tillen waarbij hoge versnellingen optreden, tillen waarbij sprake is van slecht vloercontact en tillen in warme, koude en vochtige omgeving. Voor vrouwelijke werknemers wijzen wij op de Handreiking Arbomaatregelen zwangerschap & arbeid van stichting van de Arbeid.


Welk beroepen hebben te maken met tillen?
Chauffeur
Machinaal houtbewerker
Machinaal houtbewerker CNC
Magazijnmedewerker-Expeditiemedewerker
Medewerker afmontage extern
Medewerker afmontage intern
Medewerker Technische Dienst-Onderhoudsmonteur
Metaalbewerker
Meubelmaker
Meubelstoffeerder
Plakker-Fineerder-Lamineerder-(hout)buiger
Spuiter-Afwerker


Wat zegt de wet- en regelgeving?

Arbobesluit Hoofdstuk 5 afd.1 Fysieke belasting


Arbobesluit: Artikel 5.1 Definitie richtlijn
 • Richtlijn 90/269/EEG betreffende de minimum veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor het handmatig hanteren van lasten met gevaar voor met name rugletsel voor de werknemers .

Arbobesluit: Artikel 5.2 Voorkomen gevaren
 • Als werkgever moet u zorgen dat fysieke belasting geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers. Dit kunt u doen door:
  • de organisatie van het werk, zoals de afstand waarover uw werknemers objecten tillen, dragen, trekken of duwen;
  • de inrichting van de werkplek, zoals obstakels op de werkvloer verwijderen die het tillen, dragen, trekken en duwen zwaarder maken;
  • de kwaliteit van het werkmaterieel, zoals transportmiddelen;
  • de manier waarop uw werknemers tillen, dragen, duwen en trekken. Met één arm is altijd zwaarder dan met twee armen.

Arbobesluit: Artikel 5.3 Beperken gevaren en risico-inventarisatie en –evaluatie.
 • Als de gevaren redelijkerwijs niet kunnen worden voorkomen, dan wordt de arbeid zodanig georganiseerd, de arbeidsplaats zodanig ingericht, een zodanige productie- en werkmethode toegepast of zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt, dat de gevaren zoveel als redelijkerwijs mogelijk is worden beperkt en wordt in de RI&E aandacht besteed aan fysieke belasting. Er wordt met name gelet op:
  • kenmerken van de last (omvang, stabiliteit, grip);
  • vereiste lichamelijke inspanning (gewicht van de last);
  • kenmerken van de werkomgeving (klimaat, temperatuur, vloeren, verplaatsingsafstanden);
  • taakeisen (tilfrequentie, duur van het tillen, duw/trekfrequentie, duur van het duwen en trekken).

Arbobesluit: Artikel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken

 • Werkplekken worden zoveel mogelijk ingericht volgens de ergonomische beginselen.

Arbobesluit: Artikel 5.5 Voorlichting;
 • Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij sprake is van het handmatig hanteren van lasten wordt doeltreffende voorlichting en doeltreffend onderricht gegeven over:
  • de wijze waarop lasten gehanteerd worden;
  • de aan het handmatig hanteren van lasten verbonden gevaren voor hun veiligheid en gezondheid en de te nemen maatregelen om deze gevaren zo veel mogelijk te beperken.

  • Aan de betrokken werknemers wordt adequate informatie verstrekt over het gewicht van de te hanteren last en, wanneer het gewicht van de last niet gelijk verdeeld is, over het zwaartepunt of de zwaarste kant van die last.

Arbobesluit: Artikel 5.6 Bijlagen richtlijn;
 • Met betrekking tot fysieke belasting worden de bijlagen I en II bij de richtlijn in acht genomen.

CAO:
Werkgevers en werknemers wordt aanbevolen te voorkomen dat er meer dan 25 kg per persoon aan materiaal wordt getild zonder dat gebruik wordt gemaakt van tilhulpmiddelen.

Meer informatie

 
 
 

< terug naar vorige pagina